Partneri KABL

Pravidlá badmintonovej Ligy:

 

1. Základné informácie 

1.1 Začiatok: 1. september 2017

1.2 Koniec: 30. jún 2018 (jednotlivé kolá - september, október, november,december, marec, apríl, máj, jún) 

1.3 Zápisné: 10 € / disciplína. Pri párových disciplínach je poplatok 5 € na hráča. 

1.4 Vstup do súťaže: Prihlásiť sa možno vyplnením prihlasovacieho formulára .Každý hráč má možnosť prihlásiť sa a aj ukončiť svoju účasť v Bedmintonovej lige (BL) kedykoľvek behom roku. Po začiatku aktuálneho kola môže novo prihlásený hráč hrať až od kola nasledujúceho. Novo prihlásený hráč bude vždy zaradený do najnižšej výkonnostnej skupiny . Odhlásenie zo súťaže je možné len e-mailom organizátorovi súťaže.

Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že sa jeho osobné údaje budú zobrazovať ostatným hráčom s cieľom vzájomného kontaktu. 

Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že mu budú zasielané e-maily týkajúce sa súťaže. 

Registráciou do súťaže bude mať hráč umožnené zúčastniť sa hracieho kola začínajúceho od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho registrácií. V jednej situácii to nie je umožnené, a to ak by bol hráč sám v skupine. 

1.5 Povinné údaje pri evidencii do BL: Meno, priezvisko, e-mail, telefón 

1.6 Miesto zápasov: Ľubovoľný bedmintonový kurt, zodpovedajúci pravidlám SZBe, na ktorom sa obaja hráči dohodnú. 

1.7 Výsledky: Všetky výsledky, ako aj priebežné rebríčky budú zverejňované na webových stránkach 

1.8 Právo účasti: Hráči a hráčky nad 18 rokov, ktorí nie sú členovia Slovenského bedmintonového zväzu. Podmienkou je registrácia do ligy a zaplatený poplatok. 

1.9 Platba poplatku:
Bankovým prevodom na účet Klubu priateľov športu: 
č.ú.: 2743550459/0200 
do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno

2. Organizácia 

2.1 KABL je rozdelená na 8 kôl. Zloženie skupín v prvom kole daného ročníka sa preberá z predchádzajúceho ročníka, počiatočný rating je nastavený na 1000 bodov. 

2.2 Každé kolo trvá 1 mesiac 

2.3 Začiatok kola je 3. deň v mesiaci 

2.4 Koniec kola je 30.deň v mesiaci 

2.5 Rozpis nového kola bude zverejnený vždy 1-3. deň v mesiaci. 

2.6 Hrá sa vo výkonnostných skupinách po piatich hráčoch . Behom každého kola odohrajú hráči zápas s každým hráčom vo svojej skupine. Za jeden mesiac teda každý hráč odohrá 4 zápasy. Výnimku tvorí najnižšia výkonnostná skupina, kde počet hráčov nemusí byť 5. 

2.7 Termín a miesto zápasu si hráči zvolia a dohodnú sami najneskôr do 10.dňa v mesiaci. Kontaktný e-mail a tel. číslo im poskytne správca KABL. V jednom termíne a na jednom mieste je možné odohrať viacero zápasov, záleží len na dohovore hráčov. 

2.8 Výsledok zápasu oznamuje víťaz správcovi KABL e-mailom v tvare meno víťaza, meno porazeného, skóre(napr.2:1), skóre setov (napr. 21:18,21:14), miesto zápasu(napr. CBS).Výsledok je potrebné oznámiť čo najskôr (24 h) po odohraní zápasu. 

2.9 Umiestnenia v skupinách a rebríčky budú po oznámení výsledkov priebežne aktualizované. Hráči by mali výsledky kontrolovať a nesprávne údaje reklamovať u správcu KABL najneskôr do konca kola. Po tomto termíne už korekcie nebudú možné. 

2.10 Hráč, ktorý bez ospravedlnenia v priebehu dvoch kôl neodohrá žiadny zápas, bude z KABL vyradený bez nároku na vrátenie štartovného. Ak hráč nemôže odohrať svoje zápasy v danom kole, je povinný to oznámiť správcovi KABL e-mailom, jeho zápasy budú skontumované v prospech súperov.

3. Postupy v skupinách 

3.1 Prvý a druhý hráč z každej skupiny postupuje do skupiny o úroveň vyššiu (okrem hráčov najvyššej skupiny) 

3.2 Tretí hráč z každej skupiny zostáva v skupine rovnakej úrovne, ktorú hral v danom kole. 

3.3 Štvrtý a piaty hráč z každej skupiny zostupuje do skupiny o jednu úroveň nižšiu (okrem hráčov najnižšej skupiny). 

4. Pravidlá a bodové hodnotenie 

4.1 KABL sa hrá na 2 víťazné sety, podľa pravidiel SZBe (do 21 s nastavením) 

4.2 Košíky 

- pokiaľ sa súperi dohodnú, je jedno s akým košíkom budú hrať 

4.3 Výsledky zápasov sa bodujú nasledovne: 

Za každý vyhraný set získava hráč 1 bod. 

Hráči sa po skončení kola zoradia podľa dosiahnutých bodov a skóre. 

Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým kritériom je rozdiel skóre setov, tretím kritériom je rozdiel skóre košíkov, štvrtým je vzájomný zápas a piatym kritériom je lós. 

Výsledky sa zadávajú v tvare „počet vyhratých setov hráča : počet prehratých setov hráča“ z možností 2:0, 2:1, 1:2, 0:2. a skóre jednotlivých setov: 21.18, 21:14. Okrem toho je možné zadať aj výsledky v tvare 2:S a S:2, kde „S“ označuje skreč. 

Výsledok 2:S znamená skontumovaný zápas súpera a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 2:0. 

V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví, jeho zápas je kontumovaný s výsledkom 2:S. 

V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč dať zapísať do výsledku skontumovaný zápas 2:S. 

Výsledky je nutné nahlásiť do 23:59 30. dňa v mesiaci, v opačnom prípade bude hráčovi zapísaný výsledok S:2.

5.Povinnosti hráča 

5.1.Skontaktovať sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci s ostatnými hráčmi v skupine a dohodnúť si temíny zápasov. 

5.2 Ospravedlniť sa vopred, pokiaľ nebude dlhšie hrať. 

5.3. Po odohraní zápasu oznámiť výsledok do 24 hodín správcovi KABL (email)

6.Ostatné 

6.1. Odoslaním prihlášky hráč vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a so zverejnením svojho mena a výsledkov na internetových stránkach bedmintonovej ligy. Taktiež poskytuje súhlas s uchovaním a použitím zaslaných údajov pre vnútornú potrebu KABL. 

6.2. Hráč KABL sa zaväzuje nezneužiť jemu poskytnuté osobné údaje ostatných hráčov BL poskytnutím týchto údajov tretím osobám. 

6.3 Po začiatku KABL sa štartovné nevracia. 

6.4 Správca KABL si vyhradzuje právo úpravy pravidiel v priebehu súťaže 

6.5 Hráči hrajú na vlastné nebezpečenstvo. 

6.6 Ak vznikne hráčovi škoda účasťou v tejto súťaži, nie je ju možné vymáhať na organizátoroch KABL. 

6.7 Čokoľvek nie je uvedené v Pravidlách Bedmintonovej ligy, platí podľa oficiálnych pravidiel SZBe 

7. Dlhodobý rating 

Hráč získava dlhodobý rating v závislosti od svojich dosahovaných výsledkov 

Dlhodobý rating sa zobrazuje v aktuálnom poradí hráčov. 

Každý novo zaregistrovaný hráč získava rating 1000. 

Za každú výhru dostáva hráč 100 bodov. 

Rating sa vyhodnocuje vždy raz mesačne a to pri skončení kola. 

Rating hráča bude upravený (násobený) koeficientom náročnosti skupiny. Najnižšia skupina (napr. D ak nenasleduje E) bude mať koeficient 1,0. Skupina C - 1,4 , Skupina B - 1,8 a Skupina A - 2,0. Ak pribudne skupina E, tá bude mať koeficient 1,0, Skupina D - 1,4 a atď.

8. Víťaz ligy a konečné poradie 

Víťazom KABL v danom ročníku sa stáva hráč s najvyšším ratingom po ukončení sezóny. 

Ďaľšie poradie je určené ratingom hráčov po ukončení sezóny. 

Mŕtva duša 

Mŕtva duša je hráč, ktorý sa odhlási zo súťaže. 

Hráč sa môže odhlásiť zo súťaže emailom organizátorovi KABL. 

Mŕtva duša prehrá všetky neodohraté zápasy S:2. 

Mŕtva duša po ukončení kola vypadáva zo súťaže.

V prípade, že hráč bude v bedmintonovej lige akýmkoľvek spôsobom porušovať stanovené pravidlá alebo zásady fair-play či ich ducha, môže byť organizátorom zo súťaže vylúčený s okamžitou platnosťou.

Logo KABL